CLOSE

ภาพกิจกรรม ป.ป.ช. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น “พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมที่ 4: พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ กลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันพิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับแนวทาง Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom คือ ผู้แทนของ 9 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (5) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (8) หอการค้าไทย และ (9) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “พิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” และในช่วงบ่าย เป็นการร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับ Roadmap ดังกล่าว

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross