CLOSE

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership รุ่นที่ 2

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และความท้าทายของนักบริหารในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross