CLOSE

ภาพกิจกรรม Social Value Leaders : Call to Action

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ Social Value Thailand จัดกิจกรรม Social Value Leaders : Call to Action "บทบาทของ ทริส คอร์ปอเรชัน กับการสร้างคุณค่าองค์กรด้วยกลยุทธความยั่งยืน" ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยากรโดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และผู้ดำเนินรายการโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Exclusive Director of Social Value Thailand

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross