CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้กับบุคลากร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross