CLOSE

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และความท้าทายของนักบริหารในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง  ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 ปีบัญชี 2564 รุ่นที่ 1

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross