CLOSE

ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปี 2563 – 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทริสและ สสว. ได้จัดประชุมเผยแพร่ผลการประเมินและรับฟังความคิดเห็นผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานบูรณาการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริหาร สสว. ผู้บริหาร สสว. ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563-2564 รวมจำนวน 31 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 218 คน
นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูล SME ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้อง การติดตามประเมินผลในครั้งนี้มีความสำคัญ มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ได้นำมาทบทวนแผนงานและทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
นางสาวมัลลิกา ตราชู รองผู้อำนวยการ ได้นำเสนอผลการประเมินซึ่งโดยภาพรวมพบว่า SME อยู่ระหว่างการเจอความท้าทายอย่างสูง ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวได้เร็ว พยายามเร่งแก้ปัญหาพัฒนาปรับงานให้รองรับกับสถานการณ์และมองหาโอกาสที่เปลี่ยน และได้ให้ข้อเสนอแนะในการเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบให้ SME โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ กระแสเงินสด และต้นทุน เป็นลำดับสำคัญ รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูด้านการตลาดรองรับเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ตลอดจนจะต้องมีการวางแนวทางการพัฒนาการพัฒนารูปแบบแนวทาง หรือมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้หลากหลายเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม โดยเป้าหมายเพื่อให้เกิดความส่งเสริมเพื่อรองรับอนาคต การพัฒนาเครื่องมือ มาตรการต่างๆ ให้หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) การส่งเสริม Trader เอกชน เพื่อมาช่วยด้านการตลาด การเป็นที่ปรึกษาในการวาง Business Model การให้คำปรึกษาแนะนำการตลาด การปรับปรุงธุรกิจ ปรับแผนธุรกิจต่างๆ เน้นการร่วมมือภาคเอกชน และร่วมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาเครื่องมือ (Platform) ในการให้ SME ประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์ Gap และส่งต่อพัฒนาในโปรแกรมที่เหมาะสม และการวางแผนเชิงนโยบายและแก้ไขปัญหาต้องใช้ข้อมูลของ SME และข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาจากภาครัฐจึงจำเป็นเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross