CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และให้ทราบถึงความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สนช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง โดยวิทยากร  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross