CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการออกแบบระบบงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบงาน (Work System Design) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบงานและกระบวนการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการทำงาน และ SLA ของกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบกับระบบงานขององค์กรได้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross