CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ร่วมทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross