CLOSE

CORPORATE GOVERNANCE IN PRACTICE การเสริมสร้างการกำกับดูแลในองค์กร

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

CORPORATE GOVERNANCE IN PRACTICE
การเสริมสร้างการกำกับดูแลในองค์กร
Online Training

อาจมีบางคนเข้าใจว่า Governance เป็นเรื่องของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเท่านั้น ผู้บริหารลำดับรองลงมาและพนักงาน ดูเหมือนจะไกลตัว เหมือนกับไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับ Governance มักจะกล่าวถึง คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เช่น การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ กระบวนการรายงานและติดตามผล เป็นต้น แท้จริงแล้วส่วนนี้เป็นเพียงกลไกที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บรรลุผล ด้าน Governance การมีแต่เพียงกลไก ไม่อาจทำให้บรรลุผลได้ ความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือ “ตัวขับเคลื่อน” ให้กลไกที่กำหนดไว้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้กลไกทำงาน ได้เข้าใจในหลักการและการทำงานของตัวกลไกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กร

หัวข้อเรียนรู้

 • หลักการ และแนวความคิดด้านการกำกับดูแล
  • แนวความคิดด้านการกำกับดูแล
  • หลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแล
  • ความหมายของ OECD
  • โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
  • Responsibility & Accountability
  • Transparency & Fairness
  • Corporate Governance Cycle
 • กระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล และบทบาทหน้าที่
  • Risk Management & Internal Control
  • Fraud Risk Assessment & Antifraud Program
  • Compliance
  • Corporate Social Responsibilities
  • Code of Conduct
  • Conflict of Interest, etc
 • การทำงานของแต่ละกลไกที่ออกแบบไว้
 • Internal Audit, Internal Control & Governance

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors)
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ผู้บริหารด้านการกำกับ (Compliance Executives)
 • ผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management Executives)
 • ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล (Executives who concern CG issues)

 

วิทยากร
อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์

 • วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จำกัด (PIAS)
 • รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ริชเอเชีย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ้าพระยามหานคร
 • คณะอนุกรรมการ Certified Anti-Corruption ของ IOD

 

Date/Time: 22 เมษายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 4 เมษายน 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

 

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross