หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)

สถานที่อบรม : Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
วันที่อบรม : 2021-08-26
ถึง : 2021-08-27

0.00 ฿

ลงทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application หลักสูตรสำหรับผู้นำนวัตกรรมในองค์กร ร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะได้รับประกาศนียบัตร (e-Certificate)

Module

I. Innovative Organization Model (IOM)

 • เรียนรู้โมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างความเติบโตใหม่ได้อย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้กับกรณีศึกษาองค์กรต้นแบบของไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

II. Innovation Management in Strategy

 • การจัดการนวัตกรรมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรบนฐานของนวัตกรรม
  INNOVATION STRATEGY & BUSINESS FOCUS

III. Innovation Management in Operation

 • การจัดการนวัตกรรมระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการกำหนดกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร
  PROCESS & INNOVATION RESULT

IV. Innovation Management in Foundation

 • การจัดการนวัตกรรมระดับสนับสนุน ซึ่งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความสามารถที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและสร้างความยั่งยืนด้านนวัตกรรม
  PEOPLE, KNOWLEDGE, CULTURE & RESOURCE

Speakers

 • ดร.รณกร ไวยวุฒิ, School of Integrated Innovation, CU
 • ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ, College of Management Mahidol University
 • รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม, School of Human Resource Development, NIDA
 • ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์, Deloitte Thailand
 • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์, Innovation Foresight Institute, NIA
 • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ, TRIS Academy of Management
 • คุณบังอร สุวรรณมงคล, MD & Founder Hummingbirds Consulting
 • คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, Career for the Future Academy, NSTDA

Date : วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16.00 น.
Platform : Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดองค์กรละ 2 ท่าน และจะปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็มจำนวน
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัคร

ท่านยังสามารถดูรายละเอียดงานสัมมนา Download Brochure หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล trisacademy@tris.co.th
คุณมณฑ์ชนก M: 088-916-6915
คุณพลอยณิชชา M: 098-465-4429