CLOSE

ORGANIZATIONAL RISK MANAGEMENT การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ORGANIZATIONAL RISK MANAGEMENT
การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล
Online Training

โลกกำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น ทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง รวมไปจนถึงล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน รวมทั้งภาคธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้รับความเสียหายมูลค่ามหาศาล และนำไปสู่การต้องเร่งปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงให้ยิ่งรวดเร็วขึ้นและยิ่งรอบด้านขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกเหนือจากการวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกบริหารความไม่แน่นอนให้กลายเป็นโอกาสที่สร้างผลกระทบทางบวก และควบคุมไม่ให้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร Organizational Risk Management นี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักของการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและการะบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล

หัวข้อเรียนรู้

 • Problem vs Risk ปัญหากับความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • Current Issues กรณีศึกษาผลกระทบต่อองค์กรของธุรกิจต่าง ๆ
 • Risk & Risk Management ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 • Sources of Risk แหล่งกำเนิดความเสี่ยง
 • Risk Identification การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง
 • Risk Management Process กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • COSO Internal Control กรอบการควบคุมภายใน
 • COSO ERM Framework กรอบการบริหารความเสี่ยง
 • 3 Lines of Defense การบูรณาการเพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • Q & A

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
 • ผู้ที่สนใจด้านการบริหารความเสี่ยง

วิทยากร
ผศ.จรูญ บุญสนอง

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงบริษัทจัดการกองทุนรวม
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและวางแผน ดูแลความเสี่ยงด้านการเงิน
 • วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy

Date/Time: 4 มีนาคม 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross