CLOSE

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)  ได้ทำความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร  และสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารและระดับองค์กร โดยในปี 2563 นี้ ทริสขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย National Innovation Awards 2020 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรโดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทั้งในเชิงพาณิชย์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ถึงระดับโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

  1. องค์กรขนาดใหญ่ (Large Organization)
  2. องค์กรขนาดกลาง (Medium Organization)
  3. องค์กรขนาดเล็ก (Small Organization)

สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross