CLOSE

BCP BUSINESS CONTINUITY หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Online Training

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

BCP BUSINESS CONTINUITY
หลักสูตรฝึกอบรม PLAN แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Online Training

ในช่วงเวลาที่ภาวะวิกฤตกำลังเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครคาดคิดอย่ำงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปหลายภาคส่วน ทั้งยังมีผลกระทบที่กระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก คำถามสำคัญที่ตามมาคือ แต่ละองค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกันหรือประคองธุรกิจ และจัดทำ Business Continuity Plan (BCP) ได้อย่ำงไรบ้าง? เพื่อให้สามารถรับมือและขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างทันท่วงที

หัวข้อเรียนรู้
• ความรู้เบื้องต้น (Fundamental)
    o แนะนำให้รู้จักกับ BCM (Business Continuity Management) - ทำไมองค์กรควรมี BCM, BCM มีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ
o Business Continuity Key Concept – หัวใจสำคัญของ BCM และหลักการที่ใช้ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
o ความหมาย/นิยามศัพท์ต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น BCM, BCP, DRP, Mitigation, Emergency, Recovery, Crisis Management เป็นต้น
o มาตรฐานสากลต่ำงๆ ด้าน BCM – ISO 22301
o BCM Methodology
o วิธีทีใช้ในการดำเนินการ (Work Approach) – ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

• การจัดทำแผน BCP และ IT DRP ตาม BCM Methodology ประกอบด้วย
o การบริหารจัดการ (Program Management)
o กำรวิเครำะห์ความเสียง (Risk Analysis)
o การวิเคราะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis)
o กลยุทธ์ในการกอบกู้ (Recovery Strategy)
o การพัฒนาแผน (Plan Development)
o การทดสอบและกำรซักซ้อม (Test & Exercise)
o ความยั่งยืนของ BCM ในองค์กร (Embedding BCM Culture)

หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) โดยจะได้เรียนรู้ถึง

ความรู้ ความเข้ำใจ และสิ่งจำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM)
การจัดทำแผนความต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) และ แผนกอบกู้ระบบสารสนเทศ (IT DRP : IT Disaster Recovery Plan) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมถึงขั้น ตอน วิธีการ และเทคนิคในการจัดทำแผน BCP และ IT DRP ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะด้าน BCM โดยการฝึกปฏิบัติในขั้นตอนของการจัดทำแผน BCP ตาม BCM Methodology (เช่น Workshop, Group Discussion เป็นต้น) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ด้วยรูปแบบการอธิบำยภาคทฤษฏี การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (workshop) / ซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

กลุ่มบุคลากรในองค์กร ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
     ■ ผู้บริหารองค์กร
■ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ดำเนินการ ด้านกำรบริหารควำมต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Project Team) ทั้งระดับผู้บริหารโครงการ, ผู้ปฏิบัติการโครงการ, ผู้ประสานงานโครงการ
■ ผู้จัดการ และผู้บริหารด้าน IT
■ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ดำเนินการการวางแผนด้าน IT Disaster Recovery (IT DRP)

Online-Training Program for 2 days
     ■ วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
■ เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
■ (Thailand IT Architects Association: TITAA)
■ กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter
■ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: 14-15 ธันวาคม 2021  09.00-16.00 Online Training
Venue: Online Trainig
Course Fee: 9,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 26 พฤศจิกายน 2564 ได้รับส่วนลด 15% เป็น 7,650.00 บาท เท่านั้น

Register here

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์
หรือที่ www.tris.co.th

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th
BCP BUSINESS CONTINUITY PLAN
หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
■ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
■ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณำแจ้งเป็น ลำยลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

TRIS-Brochure

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross