CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization : Certified Assessor Program)

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการองค์กรนวัตกรรม ภายในองค์กรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) และจะได้เรียนรู้แนวทางการประเมินและบทบาทของผู้ประเมินองค์กร เพื่อสามารถวางแผน กำหนดแนวทางและประเด็นการประเมินองค์กรที่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอิสระ ที่สนใจเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงสร้างหลักสูตร (18 ชั่วโมง)
Classroom (12 ชั่วโมง)

  • พื้นฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์กรนวัตกรรม
  • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
  • เกณฑ์การประเมินการจัดการองค์กรนวัตกรรม

Case Learning (6 ชั่วโมง)

  • การวิเคราะห์และประเมินองค์กร จากกรณีศึกษา
  • การอภิปรายผลการประเมินและจัดทำรายงาน

Date/Time:
CAP-1 (รุ่น 1) : วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00–16.00 น.
CAP-2 (รุ่น 2) : วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 3

สิ่งที่จะได้รับ

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Certified Assessor (IOM-CA) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินผล

  • การเข้ารับการฝึกอบรม
  • ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน
  • ความสามารถในการเป็นผู้ประเมิน

ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2564 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุณปวัณยา ศรีชุมพล
Phone : 02-032-3000 ext. 8234
Mobile : 062-1405-465
E-mail : pawanyas@tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross