CLOSE

DIGITAL GOVERNANCE AND ORGANIZATION CHALLENGES TO THE DIGITAL ECONOMY การควบคุม กำกับดูแล และหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

DIGITAL GOVERNANCE AND ORGANIZATION CHALLENGES TO THE DIGITAL ECONOMY
การควบคุม กำกับดูแล และหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล
Online Training

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา หลังจากจบหลักสูตรจะสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล การตรวจสอบ และบริหารจัดการทางด้านดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อเรียนรู้

 • ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก ISO38500
  • Establish Responsibilities
  • Plan to Best Support the Organization
  • Make Acquisitions for Valid Reasons
  • Ensure Necessary Levels of Performance
  • Ensure Conformance with Rules
  • Ensure Respect for Human Factors
 • ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก COBIT
  • Key Concepts and Terminology
  • Governance and Framework Principles
  • COBIT Principles
  • COBIT Governance and Management Objectives
  • Performance Management in COBIT
  • Designing a Tailored Governance System
  • Business Case and Implementation
  • Digital Compliance Frameworks ที่เกี่ยวข้อง
 • แนวทางปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
 • การฝึกปฏิบัติ
  • การฝึกปฏิบัติในแต่ละกระบวนการของ COBIT

ISO38500 และ COBIT เป็นกรอบแนวทางด้านการกำกับดูและและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานในองค์กรได้จริง เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ หรือ การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเพื่อขอ certified มาตรฐาน ISO38500 – Corporate Governance of information Technology

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
 • ผู้บริหารที่สนใจ
 • ผู้ที่ต้องการสอบมาตรฐาน ISO38500

วิทยากร
ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

 • วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
 • เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (Thailand IT Architects Association: TITAA)
 • กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter
 • ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: 9-10 มีนาคม 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 9,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 7,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross