CLOSE

CYBERSECURITY AWARENESS

5,520.00 ฿

สนใจหลักสูตรกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม trisacademy@tris.co.th

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

CYBERSECURITY AWARENESS
รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Cybersecurity หรือ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การนำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการที่รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกออกแบบไว้เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจมตีเข้ามายังอุปกรณ์ เครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ระบบหรือโปรแกรมที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการถูกเข้าถึง จากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป้าหมายการโจมตี รูปแบบของการโจมตีทางด้านไซเบอร์ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรฝึกอบรม Cybersecurity Awareness ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงานในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงด้านไซเบอร์ รู้เท่าทันถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ มีแนวทางการป้องกัน/แก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคต

หัวข้อเรียนรู้

 • ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Risks)
 • แนวคิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Concepts)
 • แนวโน้มภัยคุกค้ามทางไซเบอร์ ปี 2567 (Cybersecurity Trends for 2024)
 • ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน (Cybersecurity Threats and Protects)
 • กรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Frameworks)

วิทยากร
คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
 • CISO รุ่น 1, iSEC-M, CEH, CompTIA Security+, ITIL, ISO/IEC27001 Lead Implementer, ICDL Data Protection, T-DPO

Date/Time: 18 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
Platform: Online Training
Course Fee: 6,900.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 28 พฤษภาคม 2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,520.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross