CLOSE

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PRACTITIONER (TRIS ACADEMY CERTIFIED) รุ่นที่ 3

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

TRIS ACADEMY CERTIFIED
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PRACTITIONER (รุ่นที่ 3)

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วยการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยง ประเด็นสำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในและที่เกี่ยวข้อง / ผู้ที่สนใจ

หัวข้อเรียนรู้

 • WHAT IS RISK?
  ปัญหา-ความไม่แน่นอน-นิยามความเสี่ยง-ระดับความเสี่ยง-ประเภทความเสี่ยง-ความเสี่ยงและโอกาส
 • RISK MANAGEMENT FUNDAMENTAL
  การบริหารความเสี่ยง-ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้-กระบวนการบริหารความเสี่ยง-การระบุความเสี่ยง-การประเมินความเสี่ยง-การตอบสนองความเสี่ยง-การติดตามทบทวนมาตรการและความเสี่ยง
 • ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
  พัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร-การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 3 Lines Model-หลักการและแนวปฏิบัติสำคัญของการควบคุมภายใน-กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง-กรอบแนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงสากล COSO-ERM & ISO 31000-การเปิดเผยความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกรอบรายงาน One Report
 • STANDARD & REGULATION OF RISK MANAGEMENT
  ประเด็นสำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • KEY BUSINESS RISKS FOR 2024
  รายการความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2567
 • CASE STUDY
  กรณีศึกษาในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่างๆ

PRACTICE

 • RISK IDENTIFICATION
  การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง
 • RISK ASSESSMENT & PROFILING
  การประเมินและจัดทำแผนผังความเสี่ยง

TRIS Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ Certified ERM Practitioner ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

 • เข้าร่วมฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
 • เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรอย่างครบถ้วน
 • ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจเพื่อเป็นนักบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

วิทยากร
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ

Date/Time: 28-29 มีนาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
Venue: ห้อง Jamjuree Ballroom B โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 16,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 7 มีนาคม 2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 13,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณภูวนัย
T: 02-032-3000 (ext. 8403)
M: 064-596-1565
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross