CLOSE

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ครั้งที่ 1

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross