CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security & Privacy) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security & Privacy) ให้กับบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ วิธีบริหารจัดการ การปกป้องฐานข้อมูล รวมถึงความเข้าใจวิธีการดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross