ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) ให้กับบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Powerpoint Presentation ให้สวยงาม เข้าใจง่าย และดึงดูดผู้ฟัง พร้อมการฝึกปฏิบัติสร้างความมั่นใจการนำเสนองาน โดยวิทยากร คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross