CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 ภาคการฝึกปฏิบัติ

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP) หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program-3) มีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการองค์กรนวัตกรรม ภายในองค์กรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) และจะได้เรียนรู้แนวทางการประเมินและบทบาทของผู้ประเมินองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการประเมินองค์กรและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้อง ซึ่งในรุ่นที่ 3 กำหนดจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ On-site และ On-line ซึ่งในวันแรกของการเปิดหลักสูตร ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Managing Director Bold Group Thailand, ดร.รณกร ไวยวุฒิ อาจารย์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
#NIA
#IFI
#TRISAcademy
#InnovativeOrganizationProgram

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross