CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA : Risk and Control Self-Assessment) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA : Risk and Control Self-Assessment) ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งแบบ On-site และ On-line เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ให้กับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง พนักงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำ RCSA ในส่วนงานภูมิภาค และตัวแทนจากสมาชิกของสมาคมสบาบันการเงินของรัฐ โดยวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ผศ.จรูญ บุญสนอง

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธกส. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ โดยมี นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส. กล่าวรายงาน และ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross