CLOSE

ภาพกิจกรรม การให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงในโลก VUCA (New Perspectives on Risk Management in a VUCA World) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในโลก VUCA (New Perspectives on Risk Management in a VUCA World)” โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด (COVID Disruption) และ TRIS VUCA VACCINE กรอบแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมในโลกธุรกิจยุคใหม่ และสามารถสร้างความได้เปรียบอันนำไปสู่ความเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross