CLOSE

ภาพกิจกรรม วันปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program: CAP) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรต้นแบบร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง) และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งหมด 45 คน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross