CLOSE

ภาพกิจกรรม การวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้สำคัญขององค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้สำคัญขององค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ สสปน. คุณวิชญา สุนทรศารทูล ที่ปรึกษา คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคุณดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในวันนี้ นอกจากนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญของ สสปน. โดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross