CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ให้กับคณะผู้บริหารบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายขององค์กรกับความเสี่ยงสมัยใหม่ และการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร โดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross