สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัด Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแวดวงการเงินไทย ณ ขณะนี้ คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ Bitkub มาเป็นวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker) ถ่ายทอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปลุกปั้นยูนิคอร์นตัวล่าสุดของไทย แนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และทักษะที่ผู้นำและผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมี ให้กับผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดย Leaders Talk ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับ 12 (ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า) เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ก้าวทัน Digital Transformation และ New Normal ถึงพร้อมด้วยทักษะ ความรู้ที่จำเป็น และมี Mindset ของผู้นำในการวางแผนกลยุทธ์ และสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของธนาคาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Training) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 20-21 และ 26-29 ตุลาคม 2564

โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ก็ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ Service Blueprint (การบริการที่เป็นเลิศ) และเป็นประธานปิดโครงการฯ โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้บูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตรจัดทำ Service Blueprint เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างคุณค่าให้องค์กร ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้บริหารนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้างประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า เกษตรกร และองค์กรต่อไป

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : Culture of Learning and People Development ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal และความท้าทายของผู้นำในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 ปีบัญชี 2564 รุ่นที่ 2

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ Social Value Thailand จัดกิจกรรม Social Value Talk : Knowledge Sharing form Social Value Matters 2021 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 Live สัมภาษณ์สด คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ถึงสาระสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนในการประชุม Social Value Matters 2021 หัวข้อ "Valuation in the Board Room" โดยมี คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Exclusive Director of Social Value Thailand เป็นผู้ดำเนินรายการ

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross