CLOSE

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 21

การแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลกปัจจุบัน มิใช่การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือกระตุ้นการผลิตและการใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยหลักอย่างงเช่นในอดีตอีกต่อไป ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เริ่มมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นข้ออ้างที่ทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันอย่างที่เรารับทราบกัน

          การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากสถาบันชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น WEF หรือIMD ต่างก็มีปัจจัยองค์ประกอบมากมาย นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจโดยตรง โดยเฉพาะปัจจัยเชิงสถาบันหรือโครงสร้างการสนับสนุนของภาครัฐ ที่จะมีประเด็นด้านทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนในการเป็น “ผู้ให้” หรือ “ผู้สนับสนุน” (WEF: Institutions Pillar/Incidence of Corruption, IMD: Government Efficiency/Bribery & Corruption)

          สำหรับอันดับโลกจากดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ Corruption Perception Index (CPI) ที่ปีล่ำสุดได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 29 มากราคม 2562 นั้น ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับลดลงจากเดิม โดยมีคะแนนรวม 36/100 อันดับ 99/180 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 43 คะแนน นั่นคือภาพลักษณ์ของประเทศเราต่ำกว่าประเทศอื่นๆ กว่าครึ่งโลก

บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross