ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

454 454 people viewed this event.

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)  ได้ทำความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร  และสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารและระดับองค์กร
 
โดยในปี 2563 นี้ ทริสขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย National Innovation Awards 2020 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรโดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทั้งในเชิงพาณิชย์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ถึงระดับโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

  1. องค์กรขนาดใหญ่ (Large Organization)
  2. องค์กรขนาดกลาง (Medium Organization)
  3. องค์กรขนาดเล็ก (Small Organization)

 
สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

To register for this event email your details to ben.barling@moveaheadmedia.com.au

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time


 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends