CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฏหมายดิจิทัล มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล (Digital Governance)

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านดิจิทัล(Digital Governance) จะช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่บูรณาการกับธุรกิจ ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และให้มั่นใจได้ว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาหลังจากจบหลักสูตรจะสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล การตรวจสอบและบริหารจัดการทางด้านดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อเรียนรู้

 • ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก ISO38500
 • Establish Responsibilities
 • Plan to Best Support the Organization
 • Make Acquisitions for Valid Reasons
 • Ensure Necessary Levels of Performance
 • Ensure Conformance with Rules
 • Ensure Respect for Human Factors
 • ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก COBIT
 • Key Concepts and Terminology
 • Governance and Framework Principles
 • COBIT Principles
 • COBIT Governance and Management Objectives
 • Performance Management in COBIT
 • Designing a Tailored Governance System
 • Business Case and Implementation
 • Digital Compliance Frameworks ที่เกี่ยวข้อง
 • แนวทางปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล

การฝึกปฏิบัติ

 • การฝึกปฏิบัติในแต่ละกระบวนการของ COBIT

ISO38500 และ COBIT เป็นกรอบแนวทางด้านการกำกับดูและและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเพื่อขอ certifies มาตรฐาน ISO38500-Corporate Governance of Information

กลุ่มบุคลากรในอค์กรที่ควรเข้าร่วม ได้แก่

 • ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
 • ผู้บริหารที่สนใจ
 • ผู้ที่ต้องการสอบมาตรฐาน ISO38500

วิทยากร

ผศ.(พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
(Thailand IT Architects Association: TITAA)

กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter

ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: วันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

Platform: Online Training via Microsoft Teams

Course Fee: 13,000.00 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 11,050.00 บาท
เท่านั้น

Contact

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา ศรีชุมพล
Phone : 02-032-3000 ext. 8234
Mobile : 062-1405-465
E-mail : pawanyas@tris.co.th

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

สถาบันฯ ให้ความสำคัญและเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้นที่เพื่อลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

 

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross