CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองทักษะความสามารถด้านดิจิทัล (Empowering People with Digital Skills)

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ทักษะพื้นฐานสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพของแรงงานแห่งอนาคต Digital Literacy Certified Program ICDL Workforce Basics  การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทำงานยุค 4.0 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) ครอบคุลมทักษะที่จำเป็น และสอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

เนื้อหาหลักสูตร

 • Digital Transformation: Challenges and Solutions (ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล)
 • ICDL Computers & Online Basics (การรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล)
  • Computer and Devices
  • Desktop, Icons, and Setting
  • File Management
  • Network
  • Security and Well-Being
  • Web Browsing
  • Web-Based Information
  • Communication Concepts
  • Using E-mail
 • ทดสอบ ICDL Computers & Online Basics ผ่านระบบออนไลน์
 • ICDL Application Basics (พื้นฐานความรู้ทักษะดิจิทัล)
  • Word Processing Basics
  • Spreadsheet Basics
  • Presentation Basics
 • ทดสอบ ICDL Application Basics ผ่านระบบออนไลน์
 • ภาษาที่ใช้ในการสอบประเมินสามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 
 • เกณฑ์การสอบผ่านแต่ละวิชาอยู่ที่ 75%

หลักฐานแสดงตนเมื่อเข้าห้องสอบ

 • บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ (เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ

Date/Time: วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–16.00 น. (2 days program for training and testing)
Venue: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Course Fee: 11,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (รวมเอกสารประกอบ อุปกรณ์ ค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL Workforce Basics อาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน)

กรณีผู้เข้าอบรมสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีความประสงค์จะสอบใหม่สามารถรับสิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นต่อไป ในราคาส่วนลดเหลือเพียง 5,500 บาท 

Contact
คุณปวัณยา ศรีชุมพล
Phone : 02-032-3000 ext. 8234
Mobile : 062-1405-465
E-mail : pawanyas@tris.co.th

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ ด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross