CLOSE

BUSINESS CONTINUITY PLAN แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

BUSINESS CONTINUITY PLAN
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในช่วงเวลาที่ภาวะวิกฤตกำลังเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครคาดคิดอย่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปหลายภาคส่วน ทั้งยังมีผลกระทบที่กระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก คำถามสำคัญที่ตามมาคือ แต่ละองค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกันหรือประคองธุรกิจ และจัดทำ Business Continuity Plan (BCP) ได้อย่างไรบ้าง? เพื่อให้สามารถรับมือและขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างทันท่วงที

หัวข้อเรียนรู้

 • ความรู้เบื้องต้น (Fundamental)
  • แนะนำให้รู้จักกับ BCM (Business Continuity Management) - ทำไมองค์กรควรมี BCM, BCM มีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ
  • Business Continuity Key Concept – หัวใจสำคัญของ BCM และหลักการที่ใช้ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • ความหมาย/นิยามศัพท์ต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น BCM, BCP, DRP, Mitigation, Emergency, Recovery, Crisis Management เป็นต้น
  • มาตรฐานสากลต่างๆ ด้าน BCM – ISO 22301, ISO 22313 และ COBIT 2019
  • BCM Methodology
  • วิธีทีใช้ในการดำเนินการ (Work Approach) – ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
 • การจัดทำแผน BCP และ IT DRP ตาม BCM Methodology ประกอบด้วย
  • การบริหารจัดการ (Program Management)
  • การวิเคราะห์ความเสียง (Risk Analysis)
  • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
  • กลยุทธ์ในการกอบกู้ (Recovery Strategy)
  • การพัฒนาแผน (Plan Development)
  • การทดสอบและการซักซ้อม (Test & Exercise)
  • ความยั่งยืนของ BCM ในองค์กร (Embedding BCM Culture)
  • การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management) ตาม SE-AM และ COBIT 2019

หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) โดยจะได้เรียนรู้ถึง

 • ความรู้ ความเข้าใจ และสิ่งจำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 • การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) และ แผนกอบกู้ระบบสารสนเทศ (IT DRP : IT Disaster Recovery Plan) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมถึงขั้น ตอน วิธีการ และเทคนิคในการจัดทำแผน BCP และ IT DRP ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management) ตาม SE-AM และ COBIT 2019
 • ทักษะด้าน BCM โดยการฝึกปฏิบัติในขั้นตอนของการจัดทำแผน BCP ตาม BCM Methodology (เช่น Workshop, Group Discussion เป็นต้น) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ดำเนินการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Project Team)
  ทั้งระดับผู้บริหารโครงการ, ผู้ปฏิบัติการโครงการ, ผู้ประสานงานโครงการ
 • ผู้จัดการ และผู้บริหารด้าน IT
 • ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ดำเนินการการวางแผนด้าน IT Disaster Recovery (IT DRP)

วิทยากร
ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

 • วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
 • เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (Thailand IT Architects Association: TITAA)
 • กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter
 • ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: 17-18 พฤศจิกายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 9,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 1 พฤศจิกายน 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 7,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross