CLOSE

CERTIFIED ASSESSOR PROGRAM #3 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

Innovative Organization
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3
CERTIFIED ASSESSOR PROGRAM #3

วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการองค์กรนวัตกรรม ภายในองค์กรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) และจะได้เรียนรู้แนวทางการประเมินและบทบาทของผู้ประเมินองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการประเมินองค์กรและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์หรือที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
 • บุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • รับจำนวน 40 คน

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Certified Assessor (IOM-CA) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินผล

 • Classroom (12 ชั่วโมง)
  - พื้นฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมองค์กร
  - บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
  - เกณฑ์การประเมินโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM)
 • Case Learning (6 ชั่วโมง)
  - การวิเคราะห์และประเมินองค์กร จากกรณีศึกษา
  - การอภิปรายผลการประเมินและจัดทำรายงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ Onsite และ Online โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดทั้งหมด

กำหนดการ

 • วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 (Zoom Meeting Online)
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-15:30 (Zoom Meeting Online)
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-14:30 (Onsite) ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

เมื่อลงทะเบียนแล้ว การสมัครของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งประวัติย่อไปที่ trisacademy@tris.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2565 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact:

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross