หลักสูตร EMPOWERING PEOPLE WITH DIGITAL SKILLS (DIGITAL LITERACY CERTIFIED PROGRAM)

สถานที่อบรม : '-
วันที่อบรม :
ถึง :

0.00 ฿

ลงทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทำงานยุค 4.0 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Key Topics

 • Digital Transformation : Challenges and Solutions (ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล)
 • ICDL Computers & Online Basics (การรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล)
  • Computer and Devices
  • Desktop, Icons, and Setting
  • File Management
  • Network
  • Security and Well-Being
  • Web Browsing
  • Web-Based Information
  • Communication Concepts
  • Using E-mail
 • ทดสอบ ICDL Computers & Online Basics ผ่านระบบออนไลน์
 • ICDL Application Basics (พื้นฐานความรู้ทักษะดิจิทัล)
  • Word Processing Basics
  • Spreadsheet Basics
  • Presentation Basics
 • ทดสอบ ICDL Application Basics ผ่านระบบออนไลน์

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ

 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Empowering People with Digital Skills จาก TRIS Digital Academy

Special Privilege
หน่วยงานจะได้รับสรุปภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะการใช้ดิจิทัล และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร

Contact : 
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 084-639-4299

Email: trisacademy@tris.co.th