CLOSE

PDPA : PRIVACY GOVERNANCE MATURITY AWARENESS การกำกับดูแลข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

PDPA : PRIVACY GOVERNANCE MATURITY AWARENESS
การกำกับดูแลข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Transforming Data Protection Compliance into Organization Assets through Data Governance Framework
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หัวข้อเรียนรู้

1. Personal Information
Data Governance and Data Protection Legislation
Customer Data: Obligation and Trust
ข้อมูลลูกค้าไม่ใช่ของฟรี กฎหมายใหม่กำหนดให้องค์กรต้องมีภาระรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล

2. The Right to Data Protection and Privacy Regime
Good Governance of Privacy
The Implication of Data Subject Rights Legalization
ภาครัฐกับการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว ธรรมาภิบาลภาครัฐที่ยังต้องรอการพิสูจน์

3. Fundamental of GDPR/PDPA
Data Protection Compliance
Data Controller and Lawful Processing
การเตรียมพร้อมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธรรมาภิบาลขององค์กรและการปฏิบัติตามกฎหมาย

4. Transform Your Risk:Privacy Governance Maturity Model
Data Governance Framework for Creating Value of Personal Data
ปรับเปลี่ยนความเสี่ยงจากกฎหมายใหม่ไปสู่คุณค่า ด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

หน่วยงานจะได้รับแบบทดสอบตนเองฉบับองค์กร การเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (Personal Data Protection-Self Assessment : PDP-SA)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
  • ผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  • ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลขององค์กร
    เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ควรเกิน 30 คน

วิทยากร
ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
ประธานผู้ก่อตั้ง know-edge.org
Ph.D. in Good Governance Development
Leader with Practical Experiences in Good Governance/Digital Transformation and Innovation

Date/Time: ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

  • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
  • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
M: 098-465-4429

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross