CLOSE

RISK CHALLENGES AND ENHANCING RISK CULTURE ความท้าทายและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

RISK CHALLENGES AND ENHANCING RISK CULTURE
ความท้าทายและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง
Online Training

การบริหารความเสี่ยง หรือ Enterprise Risk Management (ERM) มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง ทั้งส่วนของความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ไม่ว่าจะจากความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะเกิดขึ้นได้จากการออกแบบกลไกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถตอบสนองและมีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถรักษาผลการดำเนินงานและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

หัวข้อเรียนรู้

 • ความท้าทายขององค์กรใน VUCA World
 • บทบาทของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • แนวคิดสำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงสากล
 • ความเสี่ยงอุบัติใหม่, ESG Risks และ Black Swan
 • การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงองค์กร
 • การจัดการความเสี่ยงระดับโครงการ
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความท้าทายขององค์กรหลังโควิด 19 วิธีปรับตัวของธุรกิจ ความสำคัญและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง บทบาทของผู้บริหาร และการเสริมสร้างค่านิยมบุคลากรที่ตระหนักต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่วัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
 • ผู้ที่สนใจด้านการบริหารความเสี่ยง

วิทยากร
ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

 

Date/Time: 25 มีนาคม 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 7 มีนาคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross