ENTERPRISE RISK MANAGEMENT หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สถานที่อบรม : -
วันที่อบรม :
ถึง :

0.00 ฿

ลงทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สร้างความเข้าใจในนิยามและลักษณะของความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจ และความตระหนักต่อสถานการณ์ที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงและความเสียหายให้กับองค์กร ทั้งนี้จะใช้กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมต่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดหลักสูตร

คุณอารีวรรณ  ขจรวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อำนวยการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการปรับเปลี่ยนองค์กร แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่างๆ

เป้าหมายผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถสื่อสาร
ทำความเข้าใจแก่บุคลากรส่วนต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งสามารถการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติร่วมกัน

หัวข้อเนื้อหา

 • roblem vs Risk ปัญหากับความเสี่ยง
 • Current Issues กรณีศึกษาผลกระทบต่อองค์กร
 • What is Risk & Risk Management? ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 • Risk Management Process กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • COSO ERM Framework กรอบการบริหารความเสี่ยง
 • 3 Lines of Defense การบูรณาการเพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • Sources of Risk แหล่งกำเนิดความเสี่ยง
 • Risk Identification การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง
 • COSO Internal Control กรอบแนวคิดที่สำคัญของ COSO 1992 สู่ COSO 2013 และ Best Practice
 • The Five Components of the COSO Framework รายละเอียด 5 องค์ประกอบของ COSO
 • Internal Controls – Design, Implementation and Monitoring แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขอบเขตเนื้อหาเบื้องต้น โดยอาจปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Target:  จำนวนไม่เกิน 40 คน

Date/Time:  2 วัน 9:00-16:00 น.

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม และการบริหารจัดการ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสถานที่ในการดำเนินการ และค่าอาหาร/เครื่องดื่ม

*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

Contact:
คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405) M: 084-639-4299 E: veerin@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401) M: 098-465-4429 E: ploynitcha@tris.co.th

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน

สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500