CLOSE

FRAUD RISK MANAGEMENT IN PRACTICE การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

FRAUD RISK MANAGEMENT IN PRACTICE
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
Online Training

การทุจริตในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกระดับชั้น ไม่มีองค์กรใดที่รับประกันได้ว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น เราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นบ่อยๆ ทั้งเป็นการกระทำโดยระดับบริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งสร้างความเสียหายนับเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการทำลายชื่อเสียงขององค์กร การจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กรที่ดี คือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น มากกว่าการตรวจจับเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการจัดการเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งด้านป้องกันและตรวจจับการทุจริต อีกทั้ง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีอีกด้วย

หัวข้อเรียนรู้

 • ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง
 • ความหมาย เกี่ยวกับการทุจริตและประเภทการทุจริต
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
 • สัญญาณบอกเหตุ และความสำคัญของสัญญาณบอกเหตุ
 • Fraud Risk Governance และ การควบคุมการทุจริตระดับองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
 • การควบคุมการทุจริตระดับกระบวนการ
 • การจัดทำประมวลความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
 • ทำไม ระบบ Whistle blowing ไม่ทำงาน?

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการความเสี่ยง
 • ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 • บุคลากรที่สนใจ

 

วิทยากร
อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์

 • วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จำกัด (PIAS)
 • รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ริชเอเชีย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ้าพระยามหานคร
 • คณะอนุกรรมการ Certified Anti-Corruption ของ IOD

 

Date/Time: 1 มิถุนายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 12 พฤษภาคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

 

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross