CLOSE

HIGH IMPACT PRESENTATION การนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

HIGH IMPACT PRESENTATION
การนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง
Online Training

หัวข้อเรียนรู้

Designing Effective PowerPoint

 • การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication & Presentation)
 • หลักการและวิธีการเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ (The New Principles of Data Communication)
 • การแปลงข้อมูลเป็นการนำเสนอด้วยภาพ (Data Visualization)

ฝึกปฏิบัติ

 • การใช้เครื่องมือในการนำเสนอให้สวยงามและดูเป็นมืออาชีพ Colors, Fonts, Effect, Template and Theme (Principles of Presentation Design + Workshop)

Special Topic

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ : ภาษาพูด/น้ำเสียง/ภาษากาย (Professional Communication)

หมายเหตุ
ในวันฝึกอบรม ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมโปรแกรม PowerPoint (คอมพิวเตอร์ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ออกแบบเนื้อหาได้ตรงตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • ออกแบบ Presentation ได้สวยงาม น่าสนใจดึงดูดผู้ฟัง
 • มีความมั่นใจในตัวเองในการนำเสนอมากขึ้น

พิเศษ
สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับคลังรูป icon และ PowerPoint Templates ดีไซน์สวย พร้อมสำหรับการใช้งาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่ทำงานในด้านการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาการออกแบบ Presentation ให้สวยและโดนใจ
 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือโปรแกรมใดๆ สามารถเรียนได้ทุกคน

วิทยากร
คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

 • รองผู้อำนวยการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • Certified Transformative Coach
 • Train-the-Trainer International Computer Driving License Certification
 • ประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอ พิธีกร วิทยากรด้านการพูด ออกแบบโบรชัวร์ PowerPoint Presentation มากกว่า 8 ปี

Date/Time: 30 มิถุนายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 10 มิถุนายน 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross