CLOSE

หลักสูตรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการจัดการความรู้สากล

40,000.00 ฿

สนใจหลักสูตรกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม trisacademy@tris.co.th

Category:

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

หลักสูตรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการจัดการความรู้สากล

ร่วมเรียนรู้หลักการแนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลกจากสหราชอาณาจักร (Knowledge Associates International, UK)

Key Topics
การจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็งขององค์กร
* Knowledge Management Systems
* Key Messages in ISO 30401

นำการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผล
* Effective Application of ISO 30401
* Key Success Factors

ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Mr. Ron Young และ ดร.บุญดี บุญญากิจ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและร่วมสรุปประเด็นสำคัญเป็นภาษาไทย

ด่วน! รับเพียง 2 องค์กรเท่านั้น
Date/Time: วันที่ 9 กุกรกฎาคม 2562 09:30 – 12:00 น. หรือ 13:30 – 16:00 น. (ใช้ระยะเวลา 2.50 ชั่วโมง)
Course Fee: 40,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และการบริหารจัดการ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสถานที่ในการดำเนินการ และค่าอาหาร/เครื่องดื่ม)

*ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

Contact

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
M: 098-465-4429

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross