CLOSE

STRATEGIC ENTERPRISE ARCHITECTURE สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

STRATEGIC ENTERPRISE ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์

การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ และการทำงานเป็นแบบ Siloed ทำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงจำเป็นต้องมีทั้งพิมพ์เขียว (Blueprint) และ Road Map สำหรับให้ทุกคนในองค์กรสามารถเห็นภาพรวม อีกทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ไปในทางเดียวกัน

EA เป็นกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และกระบวนการอย่างเป็นระบบที่จะบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร และการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อเรียนรู้

 • ศึกษากรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร ของ TOGAF
 • ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business-IT Alignment)
 • ประยุกต์ใช้ การออกแบบ Design Thinking, Service Design, Service Blueprint มาใช้ในการออกแบบ Architecture Vision
 • ศึกษาแนวทางการจัดทำแต่ละ Architecture
  • Business Architecture
  • Information Architecture
  • Application Architecture
  • Technology Architecture
 • ประยุกต์ใช้ การกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาใช้กับการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารกลยุทธ์องค์กร การออกแบบกระบวนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่บูรณาการกับธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหารแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรทั้งจากสายงาน IT และ Non-IT

วิทยากร
ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

 • วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
 • เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (Thailand IT Architects Association: TITAA)
 • กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter
 • ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: 6-7 ธันวาคม 2565  09.00-16.00
Venue: ห้องประชุม Siam Meeting room 2-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
(BTS สถานีสนามกีฬาเเห่งชาติ ทางออกที่ 1)
Course Fee: 9,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 18 พฤศจิกายน 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 7,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross