CLOSE

CORPORATE CULTURE FUNDAMENTAL การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

CORPORATE CULTURE FUNDAMENTAL
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Online Training

หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างความผูกพันในองค์กรอย่างตั้งใจ เหมาะสำหรับองค์กรและบุคลากรที่สนใจและตั้งใจจริงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดยครอบคลุมถึงเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงปลายทางตามกระบวนการ 4Cs

หัวข้อเรียนรู้

Why Organizational Culture

 • ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
 • กรณีศึกษา

Crafting Culture with 4Cs

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน
 1. Crack the Culture
  • หา Core Value ด้วย Organizational Culture Canvas
 2. Create the Culture
  • การกำหนด Key Behaviors
  • การออกแบบ Communication Plan
 3. Catalyze the Culture
  • การนำ Culture ด้วย SAO
  • การออกแบบ Company Rituals
  • การออกแบบ Reward & Recognition
  • การสรรหาแบบ Culture Fit
 4. Cultivate the Culture
  • Culture Health Check

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถใช้ Organizational Culture Canvas เพื่อหา Core Value ขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานได้
 • สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
 • ปรับใช้ Core Value ในกระบวนการบริหารคนและงานเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 

วิทยากร
อาจารย์ศริยา ประวงษ์

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและองค์กร
 • บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด

 

Date/Time: 10 มิถุนายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 23 พฤษภาคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross