CLOSE

Corporate Innovation System Practitioners (IOM-Certified Program)

16,500.00 ฿

สถานที่อบรม : Victor Club @FYI Center
วันที่อบรม : 2024-04-22
ถึง : 2024-04-23

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

CORPORATE INNOVATION SYSTEM PRACTITIONERS 
IOM-Certified Program

หลักสูตรฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรบนพื้นฐานของ Innovative Organization Model (IOM) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

 • เรียนรู้ 8 องค์ประกอบในการจัดการนวัตกรรมองค์กรที่นำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน
 • รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ผ่านการบรรยายองค์ความรู้ของโมเดลการพัฒนาศักยภาพองค์กรทางนวัตกรรมหรือ Innovative Organization Model (IOM) ที่ NIA พัฒนาขึ้น ร่วมกับตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อสนับสนุนความเข้าใจที่ชัดเจน การฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความคิดและประสบการณ์การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรร่วมกันในแต่ละองค์ประกอบ
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หัวข้อเรียนรู้

 • INNOVATION MATTERS & INNOVATIVE ORGANIZATION
  • นวัตกรรมและความสำคัญของนวัตกรรม
  • ผลลัพธ์ความสำเร็จขององค์กรนวัตกรรม
  • การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร
   (การบรรยายและกรณีศึกษา)
 • INNOVATIVE ORGANIZATION MODEL & CASES SHARING
  • โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร
  • กรณีศึกษาจากองค์กรนวัตกรรมต้นแบบ
   (องค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น)
   (การบรรยายและกรณีศึกษา)
 • IOM IN STRATEGY PERSPECTIVES
  • การจัดการด้านกลยุทธ์นวัตกรรม
   (กลยุทธ์นวัตกรรมและการมุ่งเน้นธุรกิจ)
   (การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ)
 • IOM IN OPERATION PERSPECTIVES
  • การจัดการด้านกระบวนการนวัตกรรม
   (กระบวนการและผลลัพธ์นวัตกรรม)
   (การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ)
 • IOM IN FOUNDATION PERSPECTIVES
  • การจัดการด้านพื้นฐานองค์กรนวัตกรรม
   (การจัดการด้านบุคลากร การจัดการความรู้/ทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมนวัตกรรม)
   (การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ)

Outcome & Certification

 • ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนานวัตกรรมองค์กร
 • ทักษะการออกแบบระบบนวัตกรรมองค์กรในองค์ประกอบสำคัญ
 • ความสามารถในการประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (NIA-IOM) เพื่อต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรมต้นแบบของประเทศต่อไป

รับคำปรึกษาในการสมัครเข้ารับการประเมินองค์กรและสมัครเข้าร่วมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ทีมวิทยากรและที่ปรึกษา IOM-Certified Assessors จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และทริส คอร์ปอเรชั่น

 • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
 • นส.จิลลา ณ สุวรรณ
  Innovation Foresight Institute (IFI)
 • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
 • นส.พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
 • นส.มณฑ์ชนก มณีโชติ
  TRIS Academy of Management (TAM)

Date/Time: 22-23 เมษายน 2567  09.00-16.00
Venue: Victor Club@FYI Center
Course Fee: 16,500.00 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 1 เมษายน  2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 13,200.00 บาท เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross