CLOSE

ENTERPRISE ARCHITECTURE: DIGITAL ENTERPRISE DESIGN & MANAGEMENT

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ENTERPRISE ARCHITECTURE: DIGITAL ENTERPRISE DESIGN & MANAGEMENT
สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการออกแบบและการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

หลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารกลยุทธ์องค์กร การออกแบบกระบวนการด้วย Service Design และ Service Blueprint การวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่บูรณาการกับธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ Enterprise Architecture (EA)

หัวข้อเรียนรู้

 • ออกแบบการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล
  (Digital Transformation)
 • การใช้ SOAR & SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและเป้าหมายขององค์กร
  และกำหนด Technology Vision & Architecture Vision
 • ศึกษา Customer Centric Strategy โดยประยุกต์ Service Design, Service Blueprint มาใช้ในการออกแบบ แต่ละ Architecture
  • Business Architecture
  • Information Architecture
  • Application Architecture
  • Technology Architecture
  • Security Architecture
 • ประยุกต์ใช้ การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาใช้กับการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) โดย COBIT 2019
 • ศึกษากรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร ของ TOGAF
 • ประยุกต์ EA ในการยกระดับ Enabler ตามการประเมิน SE-AM ทั้ง 7 ส่วน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหารแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรทั้งจากสายงาน IT และ Non-IT

วิทยากร
ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

 • วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
 • เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (Thailand IT Architects Association: TITAA)
 • กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter
 • ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP

Date/Time: 25-26  เมษายน 2567  09.00-16.00
Venue: ห้อง Jamjuree Ballroom B, M floor โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 16,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 4 เมษายน 2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 13,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross