CLOSE

ESG INITIATIVES FOR SUSTAINABLE GROWTH รุ่นที่ 3

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ESG INITIATIVES FOR SUSTAINABLE GROWTH
ESG เพื่อการนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 3)

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ในระยะ 1-5 ปีนี้ สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างรวดเร็วจนเรียกได้ว่า เกิดความผันผวนและมีทิศทางที่ไม่แน่นอนสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติในหลายรูปแบบ ความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ดังนั้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในปัจจุบันจึงให้ความสนใจทั้งผลประกอบการทางการเงินควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ ESG (Environment, Social and Governance) ที่เป็นมุมมองของการสร้างความเติบโตในระยะยาว นักบริหารจึงไม่เพียงแต่ต้องดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรและเติบโตเท่านั้น หากยังต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กัน

วัตถุประสงค์
เรียนรู้หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในหลักการของ ESG เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำหลักการและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ดำเนินการกับองค์กรได้

เหมาะสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หัวข้อเรียนรู้

 • หลักการและกรอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (ความสำคัญและมิติองค์ประกอบต่างๆ ในการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร)
 • หลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล ESG-Governance
 • กรอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ESG-Environmental
 • พัฒนาการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ BCG-Bio/Circular/Green Economy
 • ผลกระทบและการจัดการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน Climate Change, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการลดก๊าซเรือนกระจก, ความหมาย ความแตกต่างของเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission
 • กรอบการดำเนินการด้านสังคม ESG-Social หลักการและแนวปฏิบัติ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประสบการณ์การพัฒนาองค์กรเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรยั่งยืนในระดับสากล 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ หรือด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างการเติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน รวมถึงบุคคลผู้สนใจเรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบ ESG ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

วิทยากร
ดร.จงโปรด คชภูมิ

 • วิทยากรที่ปรึกษา academy of sustainable business
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG/Sustainability
 • อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรขั่น

Date/Time: 20-21 มิถุนายน 2567  09.00-16.00
Venue: ห้อง Jamjuree 1, M floor โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 16,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 30 พฤษภาคม  2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 13,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณภูวนัย
T: 02-032-3000 (ext. 8403)
M: 064-596-1565
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross