CLOSE

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE
การบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

หลักสูตรฝึกอบรมการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่าง Governance Risk and Compliance ความเกี่ยวข้อง ระหว่าง Governance Risk and Control สามารถบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และมีความเข้าใจตามกรอบการประเมิน SE-AM ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารองค์กร / ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน / ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors)/ นักลงทุนสัมพันธ์ / ผู้บริหารด้านการกำกับ (Compliance Executives) / ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล (Executives who concern CG issues)

หัวข้อเรียนรู้

 • ความหมาย ความสำคัญ GRC
 • 4 ส่วนประกอบสำคัญของ GRC
 • Governance and Governance Process
 • ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 • ความเกี่ยวข้องและบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยง กับ Governance
 • ความหมาย ความสำคัญ ด้าน Compliance
 • Compliance Process
 • แนวคิดด้านความเสี่ยง กับ Compliance
 • การควบคุมภายใน (Internal Control)
 • การบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC)
 • Performance Management กับ SE-AM

วิทยากร
อาจารย์สุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์

 • วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จำกัด (PIAS)
 • รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ริชเอเชีย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ้าพระยามหานคร
 • คณะอนุกรรมการ Certified Anti-Corruption ของ IOD

Date/Time: 24 เมษายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
Platform: Online Training
Course Fee: 6,900.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 3 เมษายน 2567 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,520.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross