CLOSE

Powerful Japanese Techniques for Innovative Organization การพัฒนานวัตกรรมด้วยแนวคิดกระบวนการแบบญี่ปุ่น

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

Powerful Japanese Techniques for Innovative Organization
การพัฒนานวัตกรรมด้วยแนวคิดกระบวนการแบบญี่ปุ่น

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและกระบวนการปรับปรุงธุรกิจที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศญี่ปุ่น (Japanese Knowledge) พัฒนาทักษะด้วยการฝึกการใช้เครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจแบบญี่ปุ่น มุ่งเน้นต้นทุนตํ่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และต่อยอดได้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนกรณีศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงและยกระดับนวัตกรรมองค์กร ทั้งด้านการผลิต และนวัตกรรมการบริการในรูปแบบเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

หัวข้อเรียนรู้

 • ปรัชญาและวิถีการจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่น มุมมองจากกรณีศึกษา TOYOTA
 • หลักการพื้นฐานของ LEAN Management System และเครื่องมือที่สำคัญ ประกอบด้วย Identify Value, Makigami, Create Flow, Pull System เพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection)
 • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือบนหลักการปรับปรุงธุรกิจแบบญี่ปุ่น เทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วย Problem-Solving ในแบบฉบับองค์กรญี่ปุ่น
 • กรณีศึกษาแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Smart Kaizen Management in Service Business Model
 • โมเดลการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจด้วยรูปแบบ Japanese Monodzukuri
 • การพัฒนาและยกระดับ Japanese Monodzukuriสู่ Smart Business Management in Japanese Way ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กร เรียนรู้จากกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ mini-Workshop
 • การพัฒนา Corporate Innovation Journey เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร
 • แนวคิดการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรด้วย Innovative Organization Model (NIA-IOM) และกรณีศึกษาต้นแบบองค์กร

วิทยากร

 • ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  Master Instructor: Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand.
 • อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  Master Instructor: Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand.
 • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
  TRIS Academy of Management

Date/Time: 29-30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
Venue: ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (MRT สามย่าน)
Course Fee: 16,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 14 มิถุนายน 2566 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 13,200 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross