CLOSE

MODERN MANAGER SKILLSET ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

MODERN MANAGER SKILLSET
ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
Online Training

หัวข้อเรียนรู้

 • ทักษะการพัฒนาตนเองสำหรับผู้จัดการ
 • ภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • การได้รับความร่วมมือและการสร้างทีมงาน
 • เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลา
 • ทักษะการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • Supervisor
 • หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการ

วิทยากร
อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

 • วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy
 • Director of The Life Coaching Academy
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ เอ็ม ซี ครีเอติเวชั่น จำกัด
 • อดีต Chief Operating Officer โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

Date/Time: 7-8 มิถุนายน 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 9,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 19 พฤษภาคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 7,200.00 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

 

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross