CLOSE

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT การจัดการความรู้องค์กร

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการความรู้องค์กร
Online Training

ร่วมเรียนรู้การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำรวจข้อมูลองค์กรและประเมินสมรรถนะการจัดการความรู้องค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในมิติต่างๆ กับโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management Model) ที่ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านการนำองค์กร การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคลากร การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และการปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้เป็นฐานอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรและองค์กร สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้อเรียนรู้

 • คุณค่าของการจัดการความรู้
 • ความเชื่อมโยงของการจัดการความรู้ในแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
  • ISO 30401:2018
  • TQA
  • PMQA 4.0
  • State Enterprise Assessment Model (SE-AM)
  • Organizational Knowledge Management Model (OKM Model)
 • โมเดลการจัดการความรู้องค์กร
 • ประเมินสถานะด้านการจัดการความรู้ขององค์กร
 • วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับการจัดการความรู้องค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้
 • เพื่อประสิทธิภาพ องค์กรควรพิจารณาส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน

Special Privilege
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับสรุปสถานะด้านการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

 

วิทยากร
ดร.บุญดี บุญญากิจ

 • ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

 • ผู้อำนวยการอาวุโส TRIS Academy

 

Date/Time: 11 พฤษภาคม 2565  09.00-16.00
Venue: Online Trainig
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 21 เมษายน 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

 

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross